فهرست اسامی و مشخصات اعضاء هیأت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

 نامسمت در اتاق مشترک
1 هادي تيزهوش تابان ریاست اتاق بازرگانی ایران و روسیه
2 غلامرضا عشریه نایب رئیس اول
3 کاوه زرگران نایب رئیس دوم
4 سيده فاطمه مقيمي خزانه دار
5 عبدا... مهاجر دارابی عضو هیات مدیره
6 محمد صادق نیکزاد عضو هیات مدیره
7 کامبیز میر کریمی عضو هیات مدیره
8 روشن علی یکتای قرابائی عضو هیات مدیره
9 محسن امینی عضو هیات مدیره

بازرسین

10 پرهام رضایی بازرس اصلي

دبیرکل

11 نعيمه اسماعيلی دبیرکل