هفدهمین اجلاس شورای بین المللی همکاری های تجاری اتاق بازرگانی و صنعت منطقه دریای خزر

هفدهمین اجلاس شورای بین المللی همکاری های تجاری اتاق بازرگانی و صنعت منطقه دریای خزر