دامپروران آستراخانی به ایران گوشت صادر خواهند کرد

دامپروران آستراخانی به ایران گوشت صادر خواهند کرد

ویکتور تاتارینف رئیس اداره کشاورزی شهرداری آختوبین در نشست مربوط به پایان فصل کشاورزی گفت: تابستان سالجاری دامپروران منطقه آختوبین آستراخان تصمیم صادرات گوشت گاو و گوسفند به ایران را دارند. این اقدام برا ی دامپروران گزینه امیدوار کننده ای جهت فروش محصولات خود با قیمت بالاترست، زیرا قیمت گوشت برای خریداران محلی کماکان مثل گذشته است. قیمت متوسط گوشت گاو اکنون در بازار 300 روبل و گوشت گوسفند 280 روبل است. قیمت گوشت بر اساس قیمت خوراک دام(50% قیمت سرمایه گذاری) تشکیل میدهد. اکنون دامپروران مجبور به خرید آن هستند، زیرا حیوانات برای چریدن بخاطر کمبود چراگاهها و وجود زمینهای وزارت دفاع، محدود هستند. شایان توجه است که در حال حاضر این منطقه تصمیم دارد معضل فروش محصولات خود را بواسطه کشتارگاهی که بطور کامل کار نمیکند، حل نماید.